Κυπριακή Δημοκρατία
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπορυ

Αποστολή


Στις 31.3.2005 τέθηκαν σε ισχύ οι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ( Κ.Δ.Π. 175/2005) που αφορούν «το Διάταγμα περί Κωδίκων Πρακτικής (Σύσταση και Λειτουργία Επιτροπής Βιοηθικής για τον ΄Ελεγχο της Βιοϊατρικής στην Κύπρο)» .

Σύμφωνα με το ποιο πάνω Διάταγμα και με βάση την εξουσία που χορηγείται στην Εθνικής Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ) από τον νόμο 150 (Ι)/2001 Ο Περι Βιοηθικής (Ίδρυση και λειτουργία Εθνικής Επιτροπής) Νόμος, η ΕΕΒΚ προχώρησε στην σύσταση τριών Επιτροπών Βιοηθικής Αξιολόγησης:

Α) Την Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Ερευνητικών Πρωτοκόλλων σε Σχέση με την Κλινική Έρευνα στα Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης.
Β) Την Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Έρευνας, και
Γ) Την Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Ερευνητικών Πρωτοκόλλων Βιοϊατρικής Έρευνας και Κλινικής Έρευνας στα Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης.

Η ΕΕΒΚ εποπτεύει, κατευθύνει και συντονίζει το έργο των πιο πάνω Επιτροπών Βιοηθικής.

Διάρκεια Θητείας Επιτροπών Βιοηθικής Αξιολόγησης

Η διάρκεια της θητείας των μελών των Επιτροπών Βιοηθικής Αξιολόγησης είναι διετής.

Ρόλος των Επιτροπών Βιοηθικής
1) Συμβολή στην κατοχύρωση της αξιοπρέπειας των δικαιωμάτων, της ασφάλειας και της ευημερίας όλων όσων μετέχουν ή δυνατό να μετάσχουν σε έρευνες.
2) Ασκούν ανεξάρτητο, επαρκή και έγκαιρο έλεγχο της δεοντολογίας των προτεινόμενων προγραμμάτων.
3) Είναι υπεύθυνες να ελέγχουν τα προτεινόμενα προγράμματα πριν από την έναρξη τους και να βεβαιώνονται ότι θα τύχουν σχετικής έγκρισης.


Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων για έγκριση Προγράμματος Έρευνας

Χρονοδιάγραμμα

Βλ. περισσότερα: Κώδικες Πρακτικής (ΚΔΠ 175/2005)


Παρακολούθηση Προγραμμάτων από την ΕΕΒΚ

Σύμφωνα με τους Κώδικες Πρακτικής (ΚΔΠ 175/2005):

«Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου έχει το δικαίωμα, όποτε και εάν αυτή το αποφασίσει, να διερευνήσει και να ελέγξει οποιοδήποτε πρόγραμμα εμπίπτει κάτω από τις αρμοδιότητες της. Ανεξάρτητα με την όποια απόφαση της Επιτροπής Βιοηθικής, η ΕΕΒΚ έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει, να τερματίσει ή να επιβεβαιώσει την αρχική απόφαση της Επιτροπής Βιοηθικής. Η απόφαση της ΕΕΒΚ είναι δεσμευτική και τελειωτική. Αποφάσεις τροποποίησης, αναστολής ή τερματισμού του προγράμματος από την ΕΕΒΚ κοινοποιούνται αμέσως (εντός 3-5 ημερών) προς τον υπεύθυνο του προγράμματος και την ΕΒ. Ο υπεύθυνος του προγράμματος έχει μια και μοναδική ευκαιρία να ζητήσει, αφού τεκμηριώσει το αίτημα του, από την ΕΕΒΚ να επανεξετάσει την απόφαση που έλαβε. Το αίτημα επανεξέτασης πρέπει να υποβληθεί στην ΕΕΒΚ όχι αργότερα από 25 ημέρες από την ημερομηνία που η ΕΕΒΚ έλαβε την απόφαση της. Η ΕΕΒΚ εκδίδει την τελειωτική της απόφαση (η οποία είναι δεσμευτική για όλα τα μέρη) το συντομότερο δυνατό. Αυτή κοινοποιείται προς τον υπεύθυνο του προγράμματος και την Επιτροπή Βιοηθικής που είχε μελετήσει και εκδώσει τη σχετική απόφαση».


No documents found

Υπουργείο Υγείας