Κυπριακή Δημοκρατία
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπορυ

Στελέχωση ΕΒΒΚ


Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου στελεχώνεται από μία (1) μόνιμη διοικητικό λειτουργό και από μία (1) έκτακτη γραφέα. Η διοικητικός λειτουργός είναι αρμόδια για την προετοιμασία των συνεδριάσεων της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, για την γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής, ενώ ταυτόχρονα εκτελεί και διοικητικά καθήκοντα όπως ετοιμασία εκθέσεων, υπομνημάτων, σημειωμάτων προς την Επιτροπή επί συγκεκριμένων θεμάτων που της αναθέτει η Επιτροπή. Επιπρόσθετα, ρυθμίζει την επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες και τμήματα τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, καθώς και με διεθνείς φορείς. Η γραφέας είναι υπεύθυνη για την γενική γραμματειακή υποστήριξη της Επτροπής.


-

Υπουργείο Υγείας